barr

Çarşamba, 29 Ekim 2014 20:45

BİR MÜFETTİŞİN ANILARI

MİLAS’TA BİR GÜN VE BUGÜN*

10 Mart 2013 Pazar günü Muğla’nın Milas İlçesi’ne kömür işletmelerinin denetimine gitmiştik.

Ankara’nın soğuk geçen kış mevsiminin ardından, şehrin kapalı havasından uzaklaşıp, baharı erken kucaklayan Ege’de olmak ne iyiydi. Milas o güne kadar gördüğüm en canlı Mayıs güzelliğini yaşıyordu.....

Perşembe, 27 Şubat 2014 11:21

Abonelik:

Yayınlanan Her Yazıdan Haberdar Olmak İsterseniz,

E-posta Adresimize (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.)

İstek Gönderiniz.


Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz:

Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/MevzuatSorunlar 

Twitter Sayfamız: https://twitter.com/MevzuatSorunlar 


 

              5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 8 inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olduğu ifade edilmektedir.

Kamu kurumlarının faaliyeti sırasında, kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması ve malî kontrolün sağlanması esas ise, 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ve Harcama Belgeleri Yönetmelikleri, bu amacı gerçekleştirmekten çok uzaktır.

           Mezkur Kanunun 61 inci maddesine göre,

            6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesine göre; Orman sayılan yerlerden maddede sayılan şartları taşıyan yerler, orman sınırları dışına çıkartılabilecek ve bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz kamu kurumlarına ait ise bu kurumlar adına, orman sınırları dışına çıkartılacak ve uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılacaktır.                    

         Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla,6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun çıkarılmış ve 26.04.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun çok iyi niyetle çıkarıldığı konusunda şüphemiz yoktur. Ancak bu Kanun çerçevesinde satılan tarım arazilerinden büyük rant elde edildiği,

Salı, 21 Ocak 2014 18:28

Yönetmelik Taslağı Hazırlanması

1-Yönetmelik taslağı, 17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

2-Belediye ve Özel İdareler taslağı, İçişleri Bakanlığına göndermelidir.

3-Genel gerekçe ve madde gerekçeleri olmalıdır:

a-Genel gerekçede, taslağın hazırlanmasını gerektiren nedenler açıkça belirtilir.

b-Madde gerekçelerinde, her maddenin düzenleniş nedenleri açıklanır. Kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi istenen hükümlerin neler olduğu ve kaldırma, değiştirme veya ekle­me sebepleri açıkça belirtilir. Madde gerekçeleri, her madde için ayrı ayrı düzenlenir. Madde ge­rekçeleri, madde metninin tekrarı biçiminde hazırlanamaz.

4-Yönetmelikte bahsedilen ekler, ...

A-İÇ KONTROL:

İç kontrol, idarenin oluşturduğu kontrol sistemidir.


 

İÇ KONTROL UNSURLARI:

-İdarenin bütün işlemleri kontrol edilir.

-Amaç: İdarenin, kaynaklarını ekonomik kullanarak belirlediği hedefe ulaşmasıdır.

-İdareler, Maliye Bakanlığı’nın belirlediği “İç kontrol standartları” na uymak ve gereğini yapmak zorundadır.

-İdare, isterse başka standartlar da belirleyebilir.

-Bütün ...

Yer altı madenleri, ülke kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ancak, Devletin vergi alacağının tespiti ve tahsili konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır:

1-I. (a) Grup madenler dışında kalan madenlerde, işletmeler il özel idarelerine ve vergi dairelerine, herhangi bir bilgi, belge vermiyor.

2-Belgelerin yeminli mali müşavirce tasdiki zorunlu değil.

3-Bazı madenlerde firmalar, Devlet hakkının % 30 fazlasını ödemiyor.

4-Devlet hakkını geç ödüyor.

5-Nakliye denetimi ....

          Yer altı madenleri, ülke kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ancak, maden işletmesinin faaliyetleri sırasında, çevre kirlenmekte ve doğal yapı tahrip edilmektedir. Ayrıca maden işletmelerinden Devlet Hakkı denilen verginin alınabilmesi için, üretimin tespit edilmesi çok önemlidir. Gerçek üretim tespit edilemezse, Devletin gelir kaybı olmaktadır.

          Bu nedenle, 3213 sayılı Maden Kanununun 29. maddesinde bazı tedbirler alınmıştır. Şöyle ki:

          Telefon ve internet hizmeti veren birçok firma vardır. Gerek kablosuz, gerekse mevcut telefon hatlarını kullanarak, özel firmalardan bu hizmetleri daha ucuza almak mümkündür.

          Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2011 tarih ve 13316 sayılı Genelgesi’nde;

Sayfa 1 / 4
Buradasınız: Ana Sayfa