barr

 

 

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, iki yeni unvan ihdas etmiştir: Mali Hizmetler Uzmanı ve İç Denetçi.

Mali Hizmetler Uzmanları (MHU), 2006 yılından itibaren, ...

1-İhale Öncesinde:

A) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde:

 SGK borcu yok belgesi istenir.

(4734 s.k. m.10-Dördüncü fıkra-c bendi)

B) 2886 s. Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde:....

Çarşamba, 04 Şubat 2015 20:21

Doğrudan Teminde Kamu Zararı Oluşmaktadır

 

Bazı malzemelerin doğrudan teminle alınmasında, yaklaşık maliyet sıhhatli tespit edilmemektedir. İdare temizlik, kırtasiye, elektronik, mefruşat, eğitim, spor, inşaat, oturma grubu, araba sigortası, yedek parça, lastik gibi çeşitli malzemeleri doğrudan teminle almak için, o yöredeki firmalardan teklif almaktadır. Ve bunlar genellikle aynı firmalardır. Oysa ....

Pazar, 25 Ocak 2015 17:30

VERGİ BORCU YOK BELGESİ

Vergi borcu yok belgesi (vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge) isteneceği durumlar:


 

1-İHALE AŞAMASINDA:

A) 4734 s. Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde istenir:

            “İhaleye katılımda yeterlik kuralları

            Madde 10 – İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:.........

Bülent Serim (Sayıştay E. Uzman Denetçisi)

Son yıllarda raporlarıyla gündeme oturan Sayıştay, en sonunda kendisi gündem olmaya aday. Çünkü Sayıştay dairelerinin “mahkeme” niteliğinde olduğu Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından tescil edildi. (AYMK; 13.11.2014 günlü, E.2014/172, K.2014/170 sayılı)

Bu nasıl mı oldu? AYM, Sayıştay’ın itiraz yoluyla açtığı bir iptal davasını kabul ederek, ...

           Türk Dil Kurumuna göre “etik” kelimesi, Fransızca “éthique” kelimesiyle ilgili olup, “ahlak” anlamına gelmektedir. Etik konusu eskiden beri mevzuatımızda vardır. Örneğin 1965 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 8 inci maddesinde, Devlet memurlarının, itibar ve güvene layık olduklarını, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorunda oldukları, ...

          Memur amirine itaat etmek zorundadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 11 inci maddesine göre; Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymak ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmek zorundadır ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur. Amirinden aldığı emri, ...

Çarşamba, 14 Ocak 2015 18:46

TAŞINMAZ KİRALANMASINDA KDV UYGULAMASI

-Gayrimenkul kiralanması işlemi, Katma Değer Vergisinden müstesnadır (Bir iktisadi işletmeye dahilse, KDV.e tabidir). 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu madde: 17/4-d

“Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar

d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ile ...

Anayasa Mahkemesi, özel idare genel sekreterleriyle ilgili başvuruyu karara bağladı.

Sayıştay denetçileri, Özel İdare genel sekreteri ve genel sekreter yardımcılarına 666 sayılı KHK kapsamında yapılan ödemeleri tazmin konusu yapmaktaydı. Denetçiler, bu personelin 666'ya ekli II sayılı cetvelde yer alan "müstakil daire başkanı ve daire başkan yardımcıları" kadrosu yerine, ...

Sayfa 1 / 5
Buradasınız: Ana Sayfa