barr

Perşembe, 27 Şubat 2014 11:21

Duyarlı İnsanlara Çağrı !


Bu Site Para İçin Kurulmadı.


Amacımız;

Kanun Koyucu, Uygulayıcı, Denetleyici ve Vatandaşı buluşturarak,

kamu hizmetlerinin HIZLI, ekonomik ve KALİTELİ olarak, vatandaşa ulaşmasına,

Türkiye'mizin BARIŞ ve HUZURUNA yardımcı olmaktır.


KAMU  PERSONELİ

BURADA  BULUŞUYOR !


Karanlığa Kızacağına

Bir Mum Da Sen Yak !


Haksızlığa,

YANLIŞA,

Yolsuzluğa,

DUR DE !


Mevzuat Sorunları-Öneriler Hakkında

MAKALE  GÖNDER,

İnsanlar Okusun,

KAMUOYU  OLUŞSUN.


Türkiye'nin Değişimine

KATKIN  OLSUN.


E-posta Adresimiz:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


Yayınlanan Her Yazıdan Haberdar Olmak İsterseniz,

Yukarıdaki E-posta Adresimize,

İstek Gönderiniz.


Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz:

Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/MevzuatSorunlar 

Twitter Sayfamız: https://twitter.com/MevzuatSorunlar 


 

              5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 8 inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olduğu ifade edilmektedir.

Kamu kurumlarının faaliyeti sırasında, kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması ve malî kontrolün sağlanması esas ise, 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ve Harcama Belgeleri Yönetmelikleri, bu amacı gerçekleştirmekten çok uzaktır.

           Mezkur Kanunun 61 inci maddesine göre,

            6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesine göre; Orman sayılan yerlerden maddede sayılan şartları taşıyan yerler, orman sınırları dışına çıkartılabilecek ve bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz kamu kurumlarına ait ise bu kurumlar adına, orman sınırları dışına çıkartılacak ve uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılacaktır.                    

         Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla,6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun çıkarılmış ve 26.04.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun çok iyi niyetle çıkarıldığı konusunda şüphemiz yoktur. Ancak bu Kanun çerçevesinde satılan tarım arazilerinden büyük rant elde edildiği,

Salı, 21 Ocak 2014 18:28

Yönetmelik Taslağı Hazırlanması

1-Yönetmelik taslağı, 17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

2-Belediye ve Özel İdareler taslağı, İçişleri Bakanlığına göndermelidir.

3-Genel gerekçe ve madde gerekçeleri olmalıdır:

a-Genel gerekçede, taslağın hazırlanmasını gerektiren nedenler açıkça belirtilir.

b-Madde gerekçelerinde, her maddenin düzenleniş nedenleri açıklanır. Kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi istenen hükümlerin neler olduğu ve kaldırma, değiştirme veya ekle­me sebepleri açıkça belirtilir. Madde gerekçeleri, her madde için ayrı ayrı düzenlenir. Madde ge­rekçeleri, madde metninin tekrarı biçiminde hazırlanamaz.

4-Yönetmelikte bahsedilen ekler, ...

A-İÇ KONTROL:

İç kontrol, idarenin oluşturduğu kontrol sistemidir.


 

İÇ KONTROL UNSURLARI:

-İdarenin bütün işlemleri kontrol edilir.

-Amaç: İdarenin, kaynaklarını ekonomik kullanarak belirlediği hedefe ulaşmasıdır.

-İdareler, Maliye Bakanlığı’nın belirlediği “İç kontrol standartları” na uymak ve gereğini yapmak zorundadır.

-İdare, isterse başka standartlar da belirleyebilir.

-Bütün ...

Yer altı madenleri, ülke kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ancak, Devletin vergi alacağının tespiti ve tahsili konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır:

1-I. (a) Grup madenler dışında kalan madenlerde, işletmeler il özel idarelerine ve vergi dairelerine, herhangi bir bilgi, belge vermiyor.

2-Belgelerin yeminli mali müşavirce tasdiki zorunlu değil.

3-Bazı madenlerde firmalar, Devlet hakkının % 30 fazlasını ödemiyor.

4-Devlet hakkını geç ödüyor.

5-Nakliye denetimi ....

          Yer altı madenleri, ülke kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ancak, maden işletmesinin faaliyetleri sırasında, çevre kirlenmekte ve doğal yapı tahrip edilmektedir. Ayrıca maden işletmelerinden Devlet Hakkı denilen verginin alınabilmesi için, üretimin tespit edilmesi çok önemlidir. Gerçek üretim tespit edilemezse, Devletin gelir kaybı olmaktadır.

          Bu nedenle, 3213 sayılı Maden Kanununun 29. maddesinde bazı tedbirler alınmıştır. Şöyle ki:

          Telefon ve internet hizmeti veren birçok firma vardır. Gerek kablosuz, gerekse mevcut telefon hatlarını kullanarak, özel firmalardan bu hizmetleri daha ucuza almak mümkündür.

          Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2011 tarih ve 13316 sayılı Genelgesi’nde;

           Mevcut doğal gaz hatlarını kullanarak, özel firmalardan doğal gaz almak mümkündür. BOTAŞ haricinde, doğal gaz ithal eden ve satan bir çok firma vardır. Toptan satış lisansı verilen firma sayısı, şu anda 40 civarında olup, BOTAŞ’ın belirlediği fiyat tarifesi üzerinden indirim yapmaktadırlar. Serbest Tüketiciler, istediği tedarikçi firma ile anlaşma yaparak, doğal gazı daha ucuza alabilir.

Serbest Tüketici olunmasına ilişkin hususlar; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde...

           Serbest Tüketici olunmasına ilişkin hususlar, Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Mevcut elektrik hatlarını kullanarak, özel firmalardan elektrik almak mümkündür. Özel firmalar rüzgar, doğal gaz, linyit, hidroelektrik (HES), akaryakıt, jeotermal gibi kaynaklardan elektrik üretip satmaktadır. Bu şekilde piyasada 130 kadar firma bulunmaktadır.

Elektrik doğası gereği depolanamayan bir enerji kaynağıdır ve tüketildiği anda üretilmektedir. Elektrik piyasasındaki tüm üreticiler, ürettikleri elektrikleri ortak bir havuz mantığında çalışan elektrik sistemine iletmektedirler. Türkiye’deki tüm tüketiciler de...

Sayfa 1 / 4
Buradasınız: Ana Sayfa